JBH2TsVjTX0cvgHzuQHpvcCaxgffx0DpyX0cGWUqCXY2CXY2CcV4vQrowt0cuBL0wXipF3x3xs53Gs5pwgwpGdUqGW9txgwcJdrhCAHmSRHtJMDoSs1jS29oFRxsSRVqTRCcCATjvAq9CgH1whDfvhLXv2rpwcC+JBLjxArfJhLiuQ48F3LjxArfJdrqSRLiCAK9Ce01FdUsHMUrHeq0CXY1GW43HXKqGterGXKqHdw4GXG0FdUqIMUrGM4sHMU4CXKaFde5GMU1FdUsHMUqvXwoHtSsCXwoHNU0SM42IXKoHda0CXUaGWUrCXUaFde5Geq1FdUsHMUrHhicCATjvAq9CgH1whDfvhLXv2rpwcCaTgfmvW1sxQrfJMDov256TRDpCcVtxBDpu2O9Cg5pvgOcCBH0wg9lTM13uQL0uX0cGMC+JW9qSRLiJdqpTt48F3H2Tt4EProgram razvoja podeželja | Home

Program razvoja podeželja

1. UREDITEV ODKUPNEGA MESTA V CIRKOVCAH


NAZIV AKTIVNOSTI

Ureditev pokritega odkupnega centra za žita z novogradnjo objekta za skladiščenje kmetijskih

proizvodov s pripadajočo opremo iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v

kmetijska gospodarstva v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje

2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.


GLAVNE DEJAVNOSTI

Zadruga je na obstoječem odkupnem mestu v Cirkovcah zgradila novo pokrit objekt za

skladiščenje žit in drugih kmetijskih proizvodov z vso pripadajočo opremo.


CILJI PROJEKTA

Povečanjeskladiščnih kapacitet odkupnega mesta, povečanje kakovosti in dodane vrednosti

odkupljenega žita, povečanje obsega odkupa žita in druge kmetijske proizvodnje,

spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi in zadrugami.


PRIČAKOVANI REZULTATI

Dvig kakovosti, dodane vrednosti ter obsega proizvodnje in odkupa žit od naših zadružnikov.

2. USTANOVITEV SKUPINE PROIZVAJALCEV

SADJA IN ZELENJAVE


NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem

sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

za leto 2019 za ustanovitev skupine proizvajalcev sadja in zelenjave.


POVZETEK AKTIVNOSTI

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev sadja in

zelenjave prek dodeljene podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega

delovanja skupine proizvajalcev.


GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih

ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev sadja in zelenjave.

CILJI PROJEKTA

Skupni nastop na trgu, večje število kupcev in stabilnost prodaje, optimizacija stroškov,...


PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje števila članov, povečanje vrednosti tržne proizvodnje, podpis dolgoročnih

pogodb s trgovskimi podjetji,...

3. USTANOVITEV SKUPINE PROIZVAJALCEV KROMPIRJA


NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem

sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

za leto 2019 za ustanovitev skupine proizvajalcev krompirja.


POVZETEK AKTIVNOSTI

Z vključitvijo v podukrep 9.1 nam je omogočeno lažje ustanavljanje in delovanje skupine proizvajalcev krompirja prek

dodeljene podpore za kritje stroškov vzpostavitve in začetnega delovanja skupine proizvajalcev.


GLAVNE DEJAVNOSTI

Vsakoletno poročanje o učinku povezovanja članov skupine proizvajalcev in realizacija začrtanih razvojnih

ciljev, tržiti kmetijske proizvode preko skupine proizvajalcev krompirja.


CILJI PROJEKTA

Skupni nastop na trgu, večje število kupcev in stabilnost prodaje, optimizacija

stroškov,...


PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje števila članov, povečanje vrednosti tržne proizvodnje, podpis dolgoročnih

pogodb s trgovskimi podjetji,...

4. VKLJUČITEV V SHEMO IZBRANA KAKOVOST ZA GOVEJE MESO


NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme

kakovosti - izbrana kakovost v letu 2016.


POVZETEK AKTIVNOSTI

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo

kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za

preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.


GLAVNE DEJAVNOSTI

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno

izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti

izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije.

Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti

izbrana kakovost in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI PROJEKTA

Povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov, večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu,...


PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast

prihodkov od prodaje.