bootstrap templates

Ureditev odkupnega mesta v Cirkovcah

Zadruga KGZ Sloga je s pomočjo nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja zaključila investicijo v postavitev pokritega skladišča za žita na odkupnem mestu v Cirkovcah.


Naziv aktivnosti


Ureditev pokritega odkupnega centra za žita z novogradnjo objekta za skladiščenje kmetijskih proizvodov s pripadajočo opremo iz naslova Podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.Glavne dejavnosti


Zadruga je na obstoječem odkupnem mestu v Cirkovcah zgradila novo pokrit objekt za skladiščenje žit in drugih kmetijskih proizvodov z vso pripadajočo opremo.  Cilji projekta


Povečanje skladiščnih kapacitet odkupnega mesta, povečanje kakovosti in dodane vrednosti odkupljenega žita, povečanje obsega odkupa žita in druge kmetijske proizvodnje, spodbujanje sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi in zadrugami.


Pričakovani rezultati


Dvig kakovosti, dodane vrednosti ter obsega proizvodnje in odkupa žit od naših zadružnikov.