Splošni pogoji Slogine Kartice ugodnosti

 

Splošni pogoji poslovanja za imetnike Slogine kartice ugodnosti

 1. Slogina kartica ugodnosti

1.1. Slogina kartica ugodnosti je kartica zvestobe, ki njenim imetnikom oziroma članom ob njeni predložitvi zagotavlja naslednje pravice:

-  pridobitev dobroimetja z zbiranjem točk za opravljene nakupe ob predložitvi kartice;

- uveljavljanje posebnih popustov in ugodnosti ob nakupih v Sloginih maloprodajnih in spletnih trgovinah;

- prejemanje posebnih ponudb, prilagojenih nakupnim navadam imetnika, po izbranem kanalu;

- sodelovanje v posebnih akcijah za člane.

1.2. S pridobitvijo in uporabo Slogine kartice ugodnosti posameznik sklene pogodbo o imetništvu Slogine kartice ugodnosti, s čimer pristaja na te splošne pogoje in njihovo uporabo.

1.3. Slogina kartica ugodnosti se izda v obliki plastične kartice s črtno kodo, ki jo član pridobi osebno ali po pošti.

1.4. Izdajatelj kartice ni odgovoren za morebitne zlorabe Slogine kartice ugodnosti in ni dolžan preverjati identitete prinosnika Slogine kartice ugodnosti, s čimer se imetnik strinja.

 1. Izdajatelj Slogine kartica ugodnosti

Izdajatelj in lastnik Slogine kartice ugodnosti je Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj (v nadaljevanju: Sloga).

 1. Imetnik Slogine kartice ugodnosti

3.1. Slogino kartico ugodnosti lahko pridobi vsaka poslovno sposobna fizična oseba s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, Slogine kartice ugodnosti ne morejo pridobiti. Ne glede na določbe te točke lahko Sloga v izjemnih primerih in pod pogojem, da gre za namen podelitve iz razloga dobrodelnosti, po lastni presoji podeli Slogino kartico ugodnosti tudi pravni osebi.

3.2. Imetnik jamči za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih za namen pridobitve in uporabe Slogine kartice ugodnosti posreduje Slogi. Sloga ne odgovarja, če mu prijavitelj ali imetnik posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.

 1. Pridobitev Slogine kartice ugodnosti

4.1. Z izpolnitvijo tiskane pristopnice

4.1.1. Slogino kartico ugodnosti je mogoče pridobiti z izpolnitvijo in podpisom tiskanega obrazca Pristopnica za Slogino kartico ugodnosti (v nadaljevanju: pristopnica), ki je na voljo v Sloginih maloprodajnih trgovinah, potujoči prodajalni in terenskih pospeševalcih prodaje (v nadaljevanju: prijavna mesta). S podpisom pristopnice imetnik izjavlja, da je seznanjen in da sprejema te splošne pogoje.

4.1.2. Uporabniški račun imetnika postane aktiven najkasneje v 30 (trideset) dneh od oddaje izpolnjene in podpisane pristopnice na prijavnem mestu, oziroma od dne, ko Sloga izpolnjeno in podpisano pristopnico prejme na naslov KGZ Sloga Kranj, Šuceva ulica 27, 4000 Kranj. Za napake pri poštnih storitvah Sloga ne prevzema odgovornosti.

4.1.3. Imetnik Slogino kartico ugodnosti v plastični obliki s črtno kodo pridobi neposredno na prijavnem mestu oziroma se mu pošlje po pošti na naslov imetnikovega prebivališča.

4.2. Z izpolnitvijo elektronske pristopnice na spletnih straneh

4.2.1. Imetnik lahko Slogino kartico ugodnosti pridobi tudi z oddajo elektronske pristopnice in sprejemom teh splošnih pogojev preko spletnega obrazca na spletnih straneh www.sloga.si ter aktivacijo imetništva kartice z uporabo e-pošte.

4.2.2. Po oddani elektronski pristopnici pristopnik na e-naslov, naveden v elektronski pristopnici, prejme e-pošto z unikatno aktivacijsko povezavo in navodili za aktivacijo Slogine kartice ugodnosti.  V primeru, da pristopnik ne potrdi unikatne aktivacijske povezave v roku 3 (treh) dni od dneva oddaje elektronske pristopnice, uporabniškega računa ni več mogoče aktivirati. V primeru, da uporabniški račun ni aktiviran v roku 7 (sedmih) dni, se osebni podatki, ki so bili posredovani na elektronski pristopnici, izbrišejo, pristopnik pa lahko ponovi elektronski postopek pridobitve Slogine kartice ugodnosti.

4.2.3. Imetnik po uspešni elektronski aktivaciji na e-naslov, naveden na elektronski pristopnici, prejme e-sporočilo o uspešno aktiviranem imetništvu Slogine kartice ugodnosti, ki jo v roku 14 (štirinajstih) dni v fizični obliki prejme po pošti na naslov imetnikovega prebivališča, naveden na elektronski pristopnici.

 1. Pravice in obveznosti imetnika Slogine kartice ugodnosti

5.1. Splošno

5.1.1. Slogino kartico ugodnosti lahko imetnik uporablja v vseh Sloginih maloprodajnih in spletnih trgovinah.  

5.1.2. Imetnik lahko Slogino kartico ugodnosti uporablja za nakup blaga na vseh prodajnih mestih, navedenih v prejšnji točki, v količinah, omejenih za gospodinjsko porabo. Imetnik sme Slogino kartico ugodnosti uporabljati zgolj za nakupe za lastno uporabo. Uporaba kartice za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji in/ali uporaba kartice za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor Sloga ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti uporabo Slogine kartice ugodnosti, ki se predloži ob takšnih nakupih, ali sprejeti druge ustrezne ukrepe.

5.1.3. Imetnik lahko pravice iz Slogine kartice ugodnosti uporablja s predložitvijo kartice. Slogino kartico ugodnosti lahko imetnik na lastno odgovornost posreduje v uporabo tudi drugim izbranim osebam, npr. družinskim članom.

5.1.4. Slogina kartica ugodnosti omogoča imetniku kartice različne ugodnosti, ki so navedene na Sloginih spletnih straneh, oziroma jih imetnik lahko prejme na domači naslov, po elektronski pošti ali na mobilni telefon.

5.1.5. Ugodnosti, ki jih omogoča Slogina kartica ugodnosti, se lahko spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne. Ugodnosti so lahko:
- splošne za vse imetnike,
- prilagojene za posamezne skupine imetnikov, glede na demografske ali geografske podatke o imetnikih ali obseg njihove uporabe Slogine kartice ugodnosti,
- imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkov, ki izhajajo iz uporabe Slogine kartice ugodnosti.

5.1.6. Sloga si pridržuje pravico, da iz nakupe, ki se štejejo na kartico, oziroma iz uveljavljanja ugodnosti začasno ali trajno izključi določene izdelke oziroma storitve.

5.1.7. Imetnik Slogine kartice ugodnosti ima pravico sodelovati v posebnih akcijah, ki so namenjene izključno imetnikom. Sloga si pridržuje pravico, da takšne akcije organizira po lastni presoji, pri čemer imetnik ni dolžan sodelovati v teh akcijah.

5.1.8. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, Sloga imetnikom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova Slogine kartice ugodnosti in obvestil s posebnimi ponudbami in ugodnostmi.  

 1. Pravila bonitetnega sistema Slogine kartice ugodnosti

6.1. S predložitvijo Slogine kartice ugodnosti ob nakupih blaga v Sloginih maloprodajnih trgovinah imetnik zbira bonitetne točke, ki jih lahko unovči kot dobroimetje pri naslednjih nakupih;  

6.2. Z vsakim nakupom, zaokroženim na 1 EUR, imetnik zbere 1 bonitetno točko (primer: do 0,99 EUR = 0 točk; od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 točka;  od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 točki;...)

6.3. Dobroimetje na kartici se imetniku obračunava po naslednji bonitetni lestvici:

- od 300 do 1.499 točk: 2% od vrednosti nakupov v bonitetnem obdobju;

- od 1.500 do 3.999 točk:  3% od vrednosti nakupov v bonitetnem obdobju;

- od 4.000 točk: 4% od vrednosti nakupov v bonitetnem obdobju.

6.4. Zbiranje in koriščenje točk poteka v dveh polletnih bonitetnih obdobjih, in sicer v prvem od 1.1. do 30.6. ter v drugem od 1.7. do 31.12. vsakega leta. V prvem bonitetnem obdobju zbrane točke je mogoče koristiti do 31.7., po tem datumu se brišejo. V drugem bonitetnem obdobju zbrane točke je mogoče koristiti do 31.1., po tem datumu se brišejo. Neizkoriščene točke niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje, zato se ob koncu bonitetnega obdobja izbrišejo.

6.5. Točke je možno pridobiti le za gotovinska in kartična plačila na blagajni, ob predložitvi kartice pred izdajo računa. Točke je možno pridobiti takoj ob nakupu, naknaden vpis ni možen.

6.6. Točk ne prinašajo nakupi določenih blagovnih skupin (kmetijska mehanizacija, energenti, tobačni izdelki, darilni boni,...), nakupi blaga na obroke, nakup oziroma odloženo plačilo ter nakupi blaga, ki je že vključeno v razne akcije oziroma na katerega se odobri izredni popust.

6.7. Skupno število zbranih točk se ob vsakem nakupu izpiše na blagajniškem izpisu (računu)

6.8. Na unovčene točke ni možno pridobiti točk niti jih zamenjati za gotovino ali le delno unovčiti,

6.9. Sloga ne prevzema odgovornosti za unovčene ali izbrisane točke na izgubljenih ali ukradenih karticah ugodnosti.

 1. Izguba, uničenje ali kraja Slogine kartice ugodnosti

7.1. V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice, imetnik izpolni in podpiše obrazec Prošnja za nadomestitev Slogine kartice ugodnosti, ki ga prejme in odda na vseh Sloginih maloprodajnih oziroma prijavnih mestih.

7.2. Že pridobljeno dobroimetje s prvotne Slogine kartice ugodnosti, ki ga je imetnik Slogine kartice ugodnosti pridobil in ki do trenutka prenosa še ni bilo koriščeno s strani imetnika ali drugih oseb, se najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni prenese na novo Slogino kartico ugodnosti. Stara Slogina kartica ugodnosti preneha veljati.

7.3. Imetnik kartice po uspešno izvedenem postopku zamenjave kartice prejme novo Slogino kartico ugodnosti na prijavnem mestu ali s poštno pošiljko na naslov imetnikovega prebivališča.

7.4. V primeru, da je Slogina kartica ugodnosti imetniku odtujena, SLOGA ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti Slogine kartice ugodnosti ali morebitne druge zlorabe kartice s strani tretjih oseb.

7.5. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku.

 1. Obdelava osebnih podatkov

8.1. Točnost podatkov

Slogino kartico ugodnosti je mogoče pridobiti le pod pogojem, da je prijavitelj Slogi na pristopnici, s katero je s Slogo sklenil pogodbo o imetništvu Slogine kartice ugodnosti, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, spol, rojstni datum, podatke o prebivališču, elektronski naslov in številko mobilnega telefona. Pri posredovanju podatkov za pridobitev Slogine kartice ugodnosti ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi imetnikov Slogine kartice ugodnosti lahko vodi le pri enem imetniku Slogine kartice ugodnosti. Sloga te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za imetnike, prilagojenih starosti, spolu in regiji prebivanja konkretnega imetnika.

8.2. Soglasja imetnika za uporabo podatkov

Imetnik na pristopnici lahko poda tudi svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov imetnika za namene neposrednega trženja oziroma pošiljanja obvestil, informacij in ponudb o izdelkih na imetnikov domači naslov, telefonsko številko ali elektronski naslov. Podaja navedenih soglasij imetnika ni pogoj za pridobitev imetništva Slogine kartice ugodnosti, kljub morebitnemu preklicu soglasij pa imetnik še naprej lahko uporablja kartico in koristi vse ugodnosti imetništva kartica, ki niso vezane na tovrstna soglasja.

8.3. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave
S podpisom pristopnice imetnik soglaša tudi, da se njegovi osebni podatki in podatki o nakupih imetnika uporabljajo za proučevanje nakupovalnih navad in posledično prilagojeno ciljno trženje, za statistične in trženjske raziskave, pošiljanje oglasnega gradiva, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje, in druge upravičene namene. S predložitvijo Slogine kartice ugodnosti ob uveljavljanju pravic iz imetništva Slogine kartice ugodnosti, Sloga v uporabniškem računu imetnika zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust, ipd). Sloga te podatke potrebuje, da:

- imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz imetništva Slogine kartice ugodnosti (npr. uveljavljanje popusta, oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje imetnika le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);

- preverja skladnost uporabe Slogine kartice ugodnosti s temi splošnimi pogoji;

- analizira in preučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev (te podatke Sloga obdeluje v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki);

- rešuje morebitne težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oziroma po opravljenem nakupu oziroma napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika Slogine kartice ugodnosti ali reklamacijah;

- obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe Slogine kartice ugodnosti;

- odgovarja imetnikom na njihova vprašanja, pritožbe, pobude,...;

 - občasno pozove imetnike k izpolnitvi anket o zadovoljstvu z imetništvom Slogine kartice ugodnosti, uporabniški izkušnji v Sloginih maloprodajnih in spletnih trgovinah Sloga, ali posameznih kupljenih izdelkih.

8.4. Pravica do ugovora

8.4.1. Imetnik Slogine kartice ugodnosti lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi njegovih podatkov za namen neposrednega trženja oziroma pošiljanja obvestil, za namen obveščanja imetnika o ponudbah, za katere Sloga predvideva, da ga zanimajo, in za namen pozivanja k izpolnitvi anket.

8.4.2. Imetnik lahko obdelavi ugovarja:
- pisno na naslov KGZ Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj,
- pisno po elektronski pošti na naslov: info@sloga.si.

8.4.3. Na način iz prejšnje točke lahko imetnik spremeni tudi nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati obvestila (elektronska pošta, domači naslov, mobilni telefon).

8.4.4. Sloga bo v primeru ugovora imetnika oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika preprečila neustrezno obveščanje, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo imetnik Slogine kartice ugodnosti kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

8.4.5. Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo Slogine kartice ugodnosti, razen na način, da odstopi od imetništva Slogine kartice ugodnosti v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti Slogino kartico ugodnosti, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova imetništva Slogine kartice ugodnosti.

8.5. Spreminjanje podatkov

8.5.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. na kateremkoli obrazcu ali prek mobilne aplikacije ali spletne trgovine v zvezi s prijavo in uporabo Slogine kartice ugodnosti, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.

8.5.2. Imetnik spremembo sporoči na izpolnjenem in podpisanem obrazcu Sprememba podatkov imetnika Slogine kartice ugodnosti, ki ga pridobi in odda na vseh prijavnih mestih ali ga pošlje po pošti na naslov KGZ Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj. Sloga bo spremembo podatkov upoštevala najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema obrazca o spremembi.

8.5.3. Sprememba imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju trenutnega imetnika Slogine kartice ugodnosti.

8.6. Posredovanje osebnih podatkov

Sloga osebnih podatkov imetnikov Slogine kartice ugodnosti ne bo posredovala tretjim osebam, razen:
- zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Sloge (npr. poštne storitve, klicni centri, tiskarne, oglaševalske agencije,...),
- državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve ali legitimnega interesa za potrebe vodenja konkretnega postopka;
- če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom imetnika Slogine kartice ugodnosti.

8.7. Rok hrambe osebnih podatkov

Sloga bo osebne podatke imetnika Slogine kartice ugodnosti hranila še 5 let od odstopa imetnika od imetništva Slogine kartice ugodnosti oziroma preklica Slogine kartice ugodnosti s strani Sloge.

8.8. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Imetnik Slogine kartice ugodnosti ima pravico, da pisno na sedež družbe KGZ Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj, ali po e-pošti na naslov: info@sloga.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

 1. Odstop od imetništva Slogine kartice ugodnosti

9.1. V primeru, da imetnik ne želi več uveljavljati pravic iz naslova imetništva Slogine kartice ugodnosti, mora izpolniti in podpisati tiskani obrazec Prenehanje članstva imetnika Slogine kartice ugodnosti, ki ga pridobi in odda na vseh prijavnih mestih ali ga pošlje po pošti na sedež družbe KGZ Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj.

9.2. Imetnik Slogine kartice ugodnosti izgubi pravice iz naslova imetništva Slogine kartice ugodnosti po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko Sloga prejme tiskani obrazec Prenehanje članstva imetnika Slogine kartice ugodnosti. S trenutkom izgube pravic iz naslova imetništva Slogine kartice ugodnosti se izničijo vse morebitne neizkoriščene ugodnosti in posebne ponudbe, pridobljene iz naslova imetništva Slogine kartice ugodnosti.

 1. Veljavnost Slogine kartice ugodnosti

10.1. Slogina kartica ugodnosti velja do preklica izdajatelja ali do odstopa imetnika od imetništva kartice.

10.2. Sloga si pridržuje kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje.

 1. Končne določbe

11.1. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.sloga.si. V tiskani obliki so dostopni tudi v vseh Sloginih maloprodajnih trgovinah Sloga.

11.2. Sloga si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. Imetniki Slogine kartice ugodnosti bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni preko spletne strani www.sloga.si. Če imetnik v petnajstih (15) dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.

11.3. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem Slogine kartice ugodnosti rešuje pristojno sodišče v Kranju.

 

V Kranju, dne 01.07.2022

KGZ Sloga Kranj, z.o.o.

Zastopamo le najboljše!