Raziskave in razvoj

60-letna tradicija, izkušnje in znanje = temelj za zaupanje kmetov v našo zadrugo.

Naša zadruga je lansko leto praznovala 60 let svojega obstoja, kar z drugimi besedami pomeni, da je že polnoletna in da nekaj zagotovo ve o kmetijstvu. V tej dolgi dobi delovanja na kmetijskem področju smo vsi pretekli in sedanji zaposleni pridobili določene izkušnje v praksi, ki smo jih vgradili v naše šolsko-teoretično znanje, kar je seveda prava življenjska formula za uspešno in strokovno delovanje zadruge.

Zadruga je bila v tej dolgi dobi delovanja izpostavljena različnim vplivom zunanjega okolja, zato se je srečevala z določenimi padci in vzponi v svojem poslovanju.

Naši zadrugi ni bilo namreč nič prizaneseno v preteklosti (specifičen položaj v Jugoslaviji, sprememba režima in valute, vojna, poseben pravni status, covid-19 itd.), vendar zaposleni v vseh obdobjih niso/nismo vrgli »puške v koruzo«, ampak smo kljub vsem viharjem nadaljevali poslovanje in se tako kalili osebno ter si zraven še nabirali potrebne izkušnje za umeritev razmer in delovanje zadruge v t. i. v mirnem morju.

Vsi ti dogodki, ki so sicer bistveno vplivali na kaljenje vseh zaposlenih, najbolj pa na tiste v sedanjem obdobju, ki se moramo prilagajali tržnim razmeram globalnega trga, vključno tudi vojnim razmeram v Ukrajini, so nas oblikovali v nekakšne specialce na delovnih mestih in se zelo dobro zavedamo, da ne smemo pozabiti na razvoj in raziskave, se pravi na znanje naše zadruge.

Zelo dobro pa se vsi zaposleni v zadrugi zavedamo, da je znanje in vlaganje, tudi lastnih sredstev, v razvoj in raziskave tisti temelj, ki bo glede na gornja dejstva omogočil še nadaljnje uspešno poslovanje in s tem oskrbo in odkup pridelkov našim kmetom.

Stalno izobraževanje vseh nas, timsko delo, razvoj/raziskave novih storitev in izdelkov ter povezanost naših kmetov in vseh zaposlenih je tista naša konkurenčna prednost na globalnem trgu, ki jo moramo izkoristiti za boljše življenje vseh nas.

Vsi zaposleni v zadrugi poskušamo tako črpati izkušnje iz 60-letne tradicije delovanja naše zadruge, tudi v viharnih časih, vendar nismo pozabili nadgraditi našega znanja tudi v sodelovanju z ustanovami, ki so ustanovljene v ta namen, kot so Kmetijski inštitut, koncern Johne Deere, Univerza v Ljubljani, večji dobavitelji (Jata Emona), posebno uspešno pa smo se v zadnjem času povezali z BC Naklo, in sicer na vseh področjih našega delovanja (raziskave, svetovanje, kadri, skupna prodaja, razvoj itd.).

Ker pa ste bili kmetje v vseh režimih, še posebno v sedanjem kapitalskem obdobju, zelo zapostavljeni in izkoriščani, razumite ta gornja dejstva kot naše priporočilo za povečanje vašega zaupanja v našo zadrugo.

Gradnja našega zaupanja in delovanja na istem čolnu, moderno se to bere v istem mehurčku, je sicer tek na dolge proge, vendar vedite, da je prav zadružna oblika edini pravi poslovni model, katerega osnovni cilj je ublažitev vseh vaših tržnih pasti in izkoriščanj, ki jo zelo vešče in modro izvajajo trenutno ostali udeleženci v prehrambni verigi domovine.

Vlaganje v razvoj in raziskave v naši zadrugi, se pravi v znanje in izkušnje, je tako še en velik nasip, ki bo naše člane in ostale, ki to kanite še postati, poizkusil ubraniti pred pastmi kapitala, ki žal trenutno edini oblikuje in kreira globalni trg, na katerem smo vsi mi, tako vi kmetje kot vsi zaposleni v naši zadrugi.

Vedite pa, da se karte v svetu na novo mešajo, kar pričajo zadnji dogodki nelogičnih podražitev in pritiskov Vzhoda na naš prostor, zato nam, kmetom in zaposlenim v zadrugi, ostane edini način sodelovanje in zaupanje drug drugemu, kar pa naj seveda bazira tudi na razvoju in raziskavah novih izdelkov in storitev.

ŠE MOJ APEL: ZAUPAJTE IN SODELUJTE Z NAŠO ZADRUGO, KER V SLOGI JE MOČ!

Janez Perdih, izvršni direktor

Lokalno gor

Sklad: EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: maj 2022 – maj 2023

Partnerji: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Biotehniški center Naklo, Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o., Sava-kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Lesce, Mestna občina Kranj, Optifarm informacijske tehnologije in poslovne storitve d.o.o.

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 370.772,31 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.984,07 € (85 %)

Opis operacije:

Kulturna dediščina na podeželju predstavlja pomemben element identitete podeželskega prebivalstva. Le-ta se lahko obdrži le z ohranjanjem kmetijske dejavnosti, ki lahko obstane le z možnostmi za trženje tradicionalnih in lokalnih produktov. Zagotavljanje čim višje stopnje lokalne prehranske samooskrbe postaja prednostna naloga razvoja kmetijstva v globalnem in lokalnem merilu. Nekdanja ozka specializacija gorenjskega kmetijstva v nekaj panog je povzročila veliko pomanjkanje pridelave hrane na področju rastlinske pridelave, saj je namesto hrani za ljudi velik del njivskih površin namenjen pridelavi živinske krme. Posledično je izginjala tudi bogata kulturna dediščina, vezana na izgled kulturne krajine, tradicionalnih metod obdelovanja zemlje ter uporabo tradicionalnih sort rastlin. Delež prehranske samooskrbe z izjemo mleka in krompirja na območju LAS je nizek, osveščenost prebivalstva za uporabo lokalnih pridelkov in izdelkov pa narašča, zato je potrebno razviti rešitve, ki bodo dolgoročno prispevali k večji samooskrbi ter ohranjanju in obujanju kulturne dediščine na podeželju, predvsem z uporabo tradicionalnih rastlinskih sort in živalskih pasem, ter vpeljevanje le-teh v jedilnike mladih, ki so ključni za prenos kulturne dediščine.

Operacija Lokalno GOR bo s svojimi aktivnosti delovala v smeri prepoznavanja in ohranjanja tradicionalnih načinov pridelave in predelave lokalne hrane, znanj in praks iz narave, tradicionalnih veščin, ki jih pridelovalci prepoznajo kot del kulturne dediščine in se z njo tudi identificirajo, povečevanja lokalne prehranske samooskrbe na območju LAS Gorenjska košarica ter s tem omogočala prebivalstvu boljšo kvaliteto življenja. Kompleksno bo reševala problematiko izginjanja določenih elementov kulturne dediščine na podeželju na vseh področjih – od pridelovalca do porabnika z vmesnimi členi. Na eni strani se bo posvetila povečevanju osnovne pridelave hrane na območju, s poudarkom na regionalni prehranski dediščini, saj bo z nizom izobraževalnih aktivnosti vzpodbudila pridelovalce hrane k usmeritvi v pridelavo lokalne hrane za ljudi, predelavi lastnih pridelkov, osredotočenju na lokalni trg, jim omogočila pridobitev dodatnih trženjskih znanj in izmenjav dobrih izkušenj. Na drugi strani bo osredotočena k prenosu prehranske dediščine na mlade in večji porabi lokalno pridelane hrane v regiji sami. Pri tem bo kot velikega porabnika hrane nagovarjala vzgojno-izobraževalne javne zavode. Preko strokovne pomoči na področju naročanja lokalno pridelane hrane, izobraževanj, individualnih svetovanj ter praktičnih usposabljanj kuharskega osebja bo pomagala, da v svoje obroke vpeljejo tradicionalne jedi iz sezonske lokalne hrane. Zaradi fragmentiranosti pridelave na kmetijah bo operacija kot vezni člen med pridelovalci in javnimi zavodi vključila zadruge, ki bodo z združevanjem pridelovalcev in nadgrajeno logistično infrastrukturo, lahko redno in količinsko zadostno zagotavljale hrano priključenim javnim zavodom. Vzporedno z delom z javnimi zavodi bo operacija vzpostavila še vezi med potrošniki posamezniki in pridelovalci lokalne hrane v obliki izpopolnjenih sodobnih produktov za trženje lokalne hrane (mobilna aplikacija, katalog lokalnih pridelovalcev hrane). V duhu dolgoročne krepitve zavesti o pomenu snovne in nesnovne kulturne dediščine podeželja in lokalno pridelane hrane je dobršen del aktivnosti namenjen tudi mlajšim generacijam in osebam s posebnimi potrebami, ki bodo v okviru operacije deležni zanimivih animacijsko-osveščevalnih aktivnosti, prirejenih njim.

Veliko poudarka bo v operaciji namenjenega splošni promociji uporabe lokalno pridelane hrane, s čimer bo dolgoročno dosežena večja poraba lokalne hrane, vzpostavljeno ugodno okolje za tradicionalno kmetijsko pridelavo in predelavo, kar ohranja kulturno krajino, običaje, tradicionalne metode obdelave zemlje ter tipične lokalne jedi, kar pod enim pojmom razumemo kot prehranska dediščina.

Cilji operacije:

Glavni dolgoročni cilj operacije je ustvariti okolje in razmere, ki bodo zagotovile večje možnosti zavedanja, ohranjanja in prenosa znanj, običajev, vpeljevanje tradicionalnih jedi z lokalnimi surovinami za višjo prehransko samooskrbo na območju LAS Gorenjska košarica. Lažji dostop do zdrave, tradicionalne, sezonske, lokalno pridelane hrane je zagotovo eden od osnovnih sredstev za dosego cilja Strategije lokalnega razvoja, to je izboljšanje osnovnih storitev in dvig kvalitete življenja.

Ozirajoč proti projektnim aktivnostim so kratkoročni cilji, ki vsak s svojega vidika podpirajo zgoraj opredeljeni dolgoročni cilj, sledeči:

 • izobraziti, osvestiti in nuditi pomoč delavcem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, da bodo bolj angažirani za vpeljavo tradicionalne lokalne hrane v prehrano otrok,
 • povečati delež tradicionalne lokalne hrane v jedilnikih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov za bolj kakovostno prehrano otrok,
 • izvesti zanimive, sodobne in praktične programe za otroke, njihove starše in osebe s posebnimi potrebami, v katerih bodo le-ti prepoznali prehransko dediščino, se zavedali pomembnosti njenega oživljanja ter ji dali pomembno mesto v prehrani domačih gospodinjstev,
 • izobraziti, nuditi strokovno pomoč pridelovalcem hrane, da bodo ohranjali kulturno dediščino na podeželju ter pridelali hrano za ljudi, se preusmerili v predelavo svojih pridelkov, razmišljali o novih potencialnih panogah in v kmetijstvu videli svojo prihodnost,
 • povezati pridelovalce pod okriljem zadrug, da bodo s skupnim nastopom lahko zadostili potrebam predvsem lokalnega trga,
 • pomagati specifičnim pridelovalcem pri razvoju dejavnosti, individualnem nastopu na trgu predstavitvi javnosti,
 • vzpostaviti sodobne tržne poti in pristope (npr. mobilna aplikacija za nakup lokalne hrane z dostavo), ki jo bodo pridelovalci prepoznali kot zanimivo za trženje, lokalni potrošniki pa kot orodje za sodobnemu času prijazno nakupovanje lokalne hrane,
 • preko sodobnih in privlačnih načinov obveščanja in promocije v regiji osvestiti lokalno prebivalstvo o pomenu ohranjanja, ponovnega oživljanja prehranske dediščine s povečanjem prehranske samooskrbe, pozitivnih učinkih uživanja lokalno pridelane hrane.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in koordinacija operacije,
 • promocija operacije in njenih rezultatov,
 • razvoj lokalne prehranske samooskrbe,
 • lokalna prehranska samooskrba – naložbe (KGZ Sloga z.o.o., Sava-KGZ z.o.o., Lesce).

Rezultat operacije:

 • animiran, osveščen, izobražen in asistiran kader v javnih vzgojno izobraževalnih zavodih,
 • izobraženi, osveščeni, poučeni otroci, starši in osebe s posebnimi potrebami,
 • izobraženi, opolnomočeni, uspešni in zadovoljni pridelovalci kakovostne hrane v regiji,
 • povezana kmetijska dejavnost s skupnim nastopom pod okriljem zadrug, s sodobnimi načini trženja lokalno pridelane hrane in izpopolnjeno logistično infrastrukturo lokalnih akterjev, povečana dobava lokalno pridelane hrane v šolah in vrtcih,
 • informirana, osveščena, poučena in animirana javnost o pozitivnih vidikih ohranjanja prehranske dediščine z lokalno pridelano hrano v domačih gospodinjstvih.

Koristne povezave:

povezava na spletno stran: Evropska komisija za EKSRP
povezava na spletno stran: Program razvoja podeželja

Zastopamo le najboljše!