Politika varovanja osebnih podatkov

 

 •  Splošne določbe

 

Pri KGZ SLOGA Kranj, z.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec ali KGZ SLOGA) se zavedamo pomembnosti ustreznega varovanja osebnih podatkov in njihove zakonite obdelave. S tem razlogom smo sprejeli sledečo Politiko varovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika).

 

Namen te Politike je, da se posameznikom zagotovijo informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Za namen boljše preglednosti te Politike, je ta razdeljena na tri dele:

 1. Splošne določbe, ki veljajo ne glede na namen obdelave osebnih podatkov
 2. Osebni podatki, ki se obdelujejo v povezavi s spletnim mestom
 3. Osebni podatki, ki se obdelujejo v povezavi s pošiljanjem novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin

 

Izrazi uporabljeni v tej Politiki imajo sledeč pomen:

»obiskovalec« pomeni fizično osebo, katere osebni podatki se obdelujejo v povezavi s spletnim mestom.

»posameznik« pomeni obiskovalca ali prejemnika.

»prejemnik« pomeni fizično osebo, katere osebni podatki se obdelujejo v povezavi s pošiljanjem novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin.

»spletno mesto« pomeni spletno mesto www.sloga.si www.sloga.siin ostala spletna mesta, s katerimi upravlja KGZ SLOGA, če ne obstaja druga politika, ki bi urejala varovanje osebnih podatkov za tako spletno mesto.

 

Varstvo osebnih podatkov

 

KGZ SLOGA spoštuje zasebnost posameznikov ter obdeluje in varuje osebne podatke posameznikov skladno s slovensko in evropsko zakonodajo. Osebne podatke posameznikov KGZ SLOGA uporablja zgolj za namene, ki so opredeljeni v tej Politiki.

 

Upravljavec osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov, navedenih v tej Politiki, je KGZ SLOGA Kranj, z.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj.

 

Kontaktni podatki upravljavca

 

Za vsa vprašanja povezana z obdelavo osebnih podatkov in za uveljavljanje vseh pravic posameznikov je upravljalec dosegljiv na elektronskem naslovu info@sloga.si.

 

Izvoz osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

 

KGZ SLOGA ne izvaža osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

 

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo do preklica privolitve oziroma do izpolnitve namena obdelave.

 

Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

 

Pravice posameznika

 

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

 

Pravica do preklica privolitve

 

V primeru, da KGZ SLOGA obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve, ima ta posameznik pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

 

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

 

Pravica do popravka

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 

Pravica do izbrisa

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

 

Pravica do omejitve obdelave

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

 

V kolikor je to primerno, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

 

Pravica do ugovora

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

Uporabniki osebnih podatkov

 

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni pri KGZ SLOGA in pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov (npr. zunanji izvajalci marketinga in e-poštnega obveščanja, ponudniki gostovanja strežnikov in spletnih mest, organizatorji dogodkov, dostavne službe, pošta,  ipd.).

 

Način uveljavljanja pravic posameznikov

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

To stori tako, da kontaktira KGZ SLOGA preko e-pošte info@sloga.si.

 

Spremembe in veljavnost

 

KGZ SLOGA si pridržuje pravico do sprememb te Politike.

 

Ta Politika velja od 18.04.2024.

 

 • Osebni podatki, ki se obdelujejo v povezavi s spletnim mestom

 

Z uporabo spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s to Politiko. Obiskovalec se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja z morebitnimi spremembami te Politike.

 

Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

 

KGZ SLOGA zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve obiskovalcev (posameznikov) in na podlagi zakonitih interesov upravljavca.

 

Obdelava na podlagi privolitve

 

Osebne podatke obiskovalcev, ki jih ti sami posredujejo KGZ SLOGA, KGZ SLOGA obdeluje na podlagi prostovoljne privolitve obiskovalca (npr. pošiljanje sporočil s strani obiskovalca in odgovarjanje na njih, prijava na prejemanje novic ipd.).

 

Obiskovalec lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

 

Osebne podatke, zbrane na podlagi privolitve obiskovalca, KGZ SLOGA obdeluje za sledeče namene:

 • poslovna komunikacija (prejem povpraševanj, pošiljanje ponudb in informacij ipd.),
 • pošiljanje elektronskih obvestil (novic),
 • pošiljanje elektronskih vabil na dogodke KGZ SLOGA,
 • pošiljanje odgovorov na poslana elektronska sporočila.

 

Na podlagi privolitve, KGZ SLOGA zbira in obdeluje naslednje osebne podatke obiskovalca:

 • ime in priimek;
 • naslov elektronske pošte;
 • telefonsko številko;
 • druge podatke, ki jih obiskovalec posreduje KGZ SLOGA.

 

Odjava od pošiljanja novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin je mogoča ob vsakokratnem prejemu e-poštne novice, obvestila, reklame ali podobne vsebine s klikom na povezavo, ki se nahaja v sami e-poštni novici ali kadarkoli preko e-pošte poslane na info@sloga.si.

 

Obdelava na podlagi zakonitih interesov

 

KGZ SLOGA zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva. Osebne podatke zbrane na podlagi zakonitih interesov lahko KGZ SLOGA obdeluje za naslednje namene:

 • poslovno komunikacijo obiskovalci,
 • statistična analiza obiskanega spletnega mesta,
 • zagotavljanje in izboljševanje storitev KGZ SLOGA,
 • za zagotovitev varnosti storitev KGZ SLOGA in spletnega mesta, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

 

Za navedene namene KGZ SLOGA zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: kontaktne podatke obiskovalca (npr. posredovan e-mail), IP naslov, statistični podatki o obisku spletnega mesta, podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca. Za namene, navedene v prejšnjem odstavku, lahko KGZ SLOGA uporablja tudi druge tehnologije, kot so »pixel tag« ali podobno, s pomočjo katere zbira IP naslove obiskovalcev spletnega mesta, ki so uporabljeni za identifikacijo obiskovalca.

 

KGZ SLOGA zbrane osebne podatke obdeluje tudi za namene obveščanja in neposrednega trženja. Odjava od prejemanja novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin je mogoča ob vsakokratnem prejemu e-poštne novice, obvestila, reklame ali podobne vsebine s klikom na povezavo, ki se nahaja v sami e-poštni novici ali kadarkoli preko e-pošte poslane na info@sloga.si.

 

 

 • Osebni podatki, ki se obdelujejo v povezavi s pošiljanjem novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin

 

KGZ SLOGA obdeluje osebne podatke posameznikov za namen pošiljanja novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin. Poleg osebnih podatkov obiskovalcev, ki jim KGZ SLOGA pošilja novice, obvestila, reklame in podobne vsebine v skladu s točko 2) te Politike, KGZ SLOGA za namen pošiljanja novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin obdeluje tudi osebne podatke prejemnikov, ki so zavoljo jasnosti razdeljeni v naslednje kategorije:

 • stranke KGZ SLOGA,
 • poslovni partnerji KGZ SLOGA,
 • osebe, ki so KGZ SLOGA posredovale svoje kontaktne podatke za namene obveščanja,
 • druge osebe, katerih kontaktni podatki so javno objavljeni za namen poslovne komunikacije.

 

Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave ter vir osebnih podatkov

 

KGZ SLOGA zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve prejemnikov (posameznikov) in na podlagi zakonitih interesov upravljavca.

 

Obdelava na podlagi privolitve

 

Osebne podatke prejemnikov, ki jih ti sami posredujejo KGZ SLOGA za namen pošiljanja novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin, KGZ SLOGA obdeluje na podlagi prostovoljne privolitve prejemnika.

 

Prejemnik lahko kadarkoli prekliče podano privolitev na enostaven in lahko dostopen način.

 

Osebne podatke, zbrane na podlagi privolitve prejemnika, KGZ SLOGA obdeluje za namen pošiljanja novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin.

 

Na podlagi privolitve, KGZ SLOGA zbira in obdeluje naslednje osebne podatke prejemnika:

 • ime in priimek;
 • naslov elektronske pošte.

 

Odjava od prejemanja novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin je mogoča ob vsakokratnem prejemu e-poštne novice, obvestila, reklame ali podobne vsebine s klikom na povezavo, ki se nahaja v sami e-poštni novici ali kadarkoli preko e-pošte poslane na info@sloga.si.

 

Obdelava na podlagi zakonitih interesov

 

KGZ SLOGA zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva - pošiljanje novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin (namen obveščanja in neposrednega trženja).

 

Za navedene namene KGZ SLOGA zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte,

sledečih kategorij oseb:

 • stranke KGZ SLOGA,
 • poslovni partnerji KGZ SLOGA,
 • druge osebe, katerih kontaktni podatki so javno objavljeni za namen poslovne komunikacije.

 

Osebni podatki prejemnikov so lahko zbrani neposredno od prejemnikov ali pa izvirajo iz javno dostopnih virov (v primerih, ko prejemnik ni sam zagotovil osebnih podatkov). Primeri javno dostopnih virov so: spletna stran delodajalca prejemnika ali spletna stran prejemnika, javno dostopni spletni portali (npr. AJPES, BIZI ipd.).

 

 

Odjava od prejemanja novic, obvestil, reklam in podobnih vsebin je mogoča ob vsakokratnem prejemu e-poštne novice, obvestila, reklame ali podobne vsebine s klikom na povezavo, ki se nahaja v sami e-poštni novici ali kadarkoli preko e-pošte poslane na info@sloga.si.

 

 

 

Zastopamo le najboljše!